Skapa konto

Här begär du användaruppgifter för att själv kunna se dina bokade resor, boka nya resor och avboka resor. Om du vill bli ombud för en resenär begär du också användaruppgifter här. Vi skickar dina användaruppgifter per post hem till dig.
user.obligatory_info_text

Information om behandling av dina personuppgifter

När du beställer och använder Region Örebro läns självbetjäningstjänst för serviceresor, på webben eller i appen, för att kunna boka och administrera din resa med anropsstyrd trafik behöver Region Örebro län behandla vissa av dina personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som Region Örebro län hanterar är namn, adress, personnummer, telefonnummer samt uppgifter i ditt kundtillstånd.

Region Örebro län har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Region Örebro län kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter kan komma att användas av Region Örebro län för följande ändamål:
  • administrera beställningar av resor
  • utföra beställda resor
  • utreda händelser och synpunkter från dig som kund, men även från din kommun och sjukresor inom Region Örebro län.
  • genomföra frivilliga kundundersökningar
  • redovisa resor och statistik gentemot din kommun och sjukresor i Region Örebro län.

Region Örebro län lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Region Örebro län inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra egna, eller tredje parts, rättigheter. Region Örebro län kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje part (t.ex. trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning eller någon annan nödvändig tjänst.

Eftersom Region Örebro län lyder under offentlighetsprincipen innebär detta att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, som Region Örebro län måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär också att dina personuppgifter sparas i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Region Örebro län.

Du kan läsa mer om hur Region Örebro läns behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i Region Örebro läns integritetspolicy som du hittar på www.regionorebrolan.se Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende Region Örebro läns behandling av dina personuppgifter. Här hittar du en kortare sammanfattning av GDPR